บอร์ดนิทรรศการ

ติดเอกสารโดยการที่เราติดหมุดบนไม้ก็อก และเราจะสื่อสารกันคนเรื่องต่างๆ สามารถติดรูป ติดแผ่นโปสเตอร์เพื่อบอกโครงการหรือโครงงานอื่นๆเพื่อ อธิบายให้คนรู้ถึงชั้นตอนต่างๆสามารถทำได้ โดยติดบนบอร์ด บอร์ดนิทรรศการ